Informace o pobídkách

Pobídky jsou specifickým střetem zájmů při poskytování investičních služeb společností AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s. (dále jen „Akropol“). Akropol nesmí při poskytování investičních služeb přijmout, nabídnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti investičního zprostředkovatele jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.

Přípustné jsou pouze pobídky, které vedou ke zlepšení kvality poskytovaných investičních služeb, když tyto umožní nebo jsou nezbytné pro poskytování investičních služeb zákazníkům a jejich poskytnutí není v rozporu s odbornou péčí a za předpokladu, že:

a) jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi,

b) jsou hrazeny třetí stranami pro třetí stranu nebo poskytovány třetí stranou či za třetí str. a

1. zákazník byl před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejich výpočtu, pokud je nelze zjistit předem,

2. pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované investiční služby a

3. pobídka není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníka.

Akropol sděluje, že níže uvedené pobídky přispívají ke zvýšeni kvality poskytovaných služeb, zejména osobního klientského servisu a že tím není dotčena povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníků.

Akropol upozorňuje zákazníka na následující pobídky při poskytování investičních služeb:

  • Akropol přijímá od smluvních investičních společností a obchodníků s cennými papíry peněžité pobídky, a to ve formě provizí za zprostředkovaní nákupu/prodeje investičních nástrojů. Výše provizí se pro jednotlivé investiční nástroje liší a pohybují se v rozmezí 70 - 100% ze vstupního nebo emisního poplatku placeného zákazníkem. Na žádost zákazníka sdělí Akropol přesnou výši své provize.
  • V případě že Akropol k poskytování investičních služeb nebo distribuci investičních nástrojů využije služeb vázaných zástupců, vyplácí těmto osobám za jejich činnost část provize od investičních společností nebo obchodníků s cennými papíry, kterou obdržela ze zákazníkem zaplaceného poplatku za nákup/úpis investičního nástroje.